Diễn biến của sự hình thành "sóng lượng tử " được bắt đầu từ đâu!? Và như thế nào..?

Ta có thể bắt đầu từ cái gọi là Hư Không??
4 câu trả lời 4