Có phải mỗi một Hệ Mặt Trời, là mỗi một bộ não khổng lồ..!?

Và mỗi bộ não như vậy, được cách biệt hoàn toàn các quyền điều khiển trong vũ trụ không??
Vd; thể xác của ai, thì ấy điều khiển thôi!?
4 câu trả lời 4