Giúp em giải nhanh với Cho hai cặp góc đối đỉnh tOz và t Oz Biết t Oz = 4.tOz. Tính góc tOz?

4 câu trả lời 4