Xin làm giúp bài này với !?

Cho tam giác ABC nhọn , M là trung điểm của BC. Đường thẳng qua A song song với MH và đường thẳng qua H song song với MA cắt nhau tại N. Chứng minh rằng: AH^2 + BC^2=MN^2
Cập nhật: H là trực tâm của tam giác abc
6 câu trả lời 6