Cracking C3H8 thu được hỗn hợp X gồm H2 C2H4 C3H6 C3H8 CÓ dx/He=10 hiệu suất là bao nhiêu.?

6 câu trả lời 6