GIỮ KHUNG SIM VÀ SIM HẾT HẠN ĐỪNG VỨT ĐI?

GIỮ KHUNG SIM VÀ SIM HẾT HẠN ĐỪNG VỨT ĐI
4 câu trả lời 4