Boot máy là quá trình nạp hệ điều hành vào A. Bộ nhớ ngoài B. Bộ nhớ trong C. Bộ nhớ RAM D. Bộ nhớ ROM?

5 câu trả lời 5