Cái Nickmame của CHARLOT đâu mất tiu òy các chiến hữu ơi?...Hic...?

Cập nhật: Cái tên cúng cơm "Lê Trung" của CLT ở đâu bổng dưng nó...lòi ra mà sửa quài hem được dạ?
1 câu trả lời 1