Tính EBIT. (EBIT =tổng lợi nhuận kế toán trước thuế+ chi phí lãi vay)?

Lợi nhuận sau thuế là 645tr. Vốn vay bình quân 600tr. Lãi suất vay 10%/ năm. Thuế suất thuế thu nhập 25%. Tính EBIT. (EBIT =tổng lợi nhuận kế toán trước thuế+ chi phí lãi vay)
4 câu trả lời 4