Mục đích của việc trồng cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh là gì?

5 câu trả lời 5