Trong trồng trọt để tạo điều kiện cho hệ rễ và lông hút phát triển thì con người cần phải có những biện Pháp canh tác như thế nào?? Giúp với?

4 câu trả lời 4