Em lỡ chép nối url trong lịch sử bây giờ muốn xóa thì làm sao ( nếu để đó thì sao ko , người khác có thể coi ko , mà làm sao để coi )?

5 câu trả lời 5