Cho điện tích hạt nhân của nguyên tử N là 7 + hỏi nguyên tử N có bao nhiêuE và bao nhiêu P?

8 câu trả lời 8