Mọi người giúp e với ạ?

Mọi người giúp e với ạ Trong 1 nền kinh tế có các số lượng sau: tiêu dùng tự định là 400 đầu tư tự định là chi tiêu của chính phủ về hàng hóa dịch vụ là 300 thuế tự định là 400.tiêu dùng biên là 0,75 đầu tư biên là 0 thuế biên là 0. a.nếu mức sản lượng là 4200 thì tiêu... hiển thị thêm Mọi người giúp e với ạ
Trong 1 nền kinh tế có các số lượng sau: tiêu dùng tự định là 400 đầu tư tự định là chi tiêu của chính phủ về hàng hóa dịch vụ là 300 thuế tự định là 400.tiêu dùng biên là 0,75 đầu tư biên là 0 thuế biên là 0.

a.nếu mức sản lượng là 4200 thì tiêu dùng là bao nhiêu
b.nếu mức sản lượng là 4200 thì tiết kiệm là bao nhiêu
c.mức đầu tư thực tế là bao nhiêu
d.xác định mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế
4 câu trả lời 4