Mọi người có ai biết không giúp e với ạ?

Nền kinh tế có các hàm sau C=45+0,75Yd I=60+0,15Y, G=90 T= 40+0,2Y, Yp=740 Un=5% a.xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế b.cho biết tình hình về ngân sách của chính phủ tại mức sản lượng cân bằng c.tính tỷ lệ thất nghiệp thực tế d.giả sử chính phủ tăng các khoản đầu tư... hiển thị thêm Nền kinh tế có các hàm sau
C=45+0,75Yd I=60+0,15Y, G=90 T= 40+0,2Y, Yp=740 Un=5%
a.xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế
b.cho biết tình hình về ngân sách của chính phủ tại mức sản lượng cân bằng
c.tính tỷ lệ thất nghiệp thực tế
d.giả sử chính phủ tăng các khoản đầu tư là 10.xác định sản lượng cân bằng mới
e.tính số tiền thuế mà chính phủ phải thu thêm
4 câu trả lời 4