Trái đất này nếu không có con người ? Trái đất này không có sinh vật sống ? Trái đất này không có vi sinh vật ? ...Nếu như...?

4 câu trả lời 4