Mình 14 tuồi mà trym chỉ có 14 cm, làm sao để nó dài hơn?

10 câu trả lời 10