Cho mình hỏi có bạn nào biết bài hát trong quảng cáo doubemint nghe nhẹ nhàng mà đoạn đầu có 2 ng ngồi trong ô tô hôn nhau là gì không?

5 câu trả lời 5