Thủy phân 1.76 gam một este đơn chức cần 100 ml dd Naoh 0.2M thu đc 1.64 gam muối ctpt và gọi tên este Giúp e đi mà :(( e đg cần gấp?

1 câu trả lời 1