Thân cây lúa như thế nào _ hình j _ tác dụng _ cấu tạo?

5 câu trả lời 5