Cho Fe tác dụng hết với dd H2SO4 loãng . Sau khi kết thúc phản ứng 5,6 lít H2 (đktc) . Tính khối lượng sắt cần dùng?

7 câu trả lời 7