Muốn gửi thư nhưng bì thư mua bên ngoài lại không có dòng người gửi và người nhận, vậy mình kẻ thêm vào ghi có được không ?

5 câu trả lời 5