Tả chiếc nón bằng cách nhân hóa cho chiếc nón nói chuyện với chiếc mũ?

4 câu trả lời 4