Sinh Học 9?

Ở bí quả tròn thì trội so với quả dài. Cho 2 giống bí quả tròn vag quả dài giao phấn với nhau thì F1 thu được toàn quả tròn. Tiếp tục cho các cây F1 tự thụ phấn, thì F2 thu được 305 quả tròn và 101 quả dài. Xác định kiểu gen của P
Nhờ các anh, chị và các bạn giải giúp em
Em cảm ơn rất nhiều ❤(e đang cần gấp)
10 câu trả lời 10