Giú Giúp mình với có ai biết thay đổi mật khẩu 1111 trên máy vắt sổ điện tử HIKARI không vây ?

Cách thay đổi mật khẩu 1111 trên máy may vắt sổ điện tử HIKARI
4 câu trả lời 4