Cho hỏi về cách biết được bao nhiêu phần trăm ? 700 000 mà lời được 70 nghìn thì được bao nhiêu phần trăm. Thanks?

6 câu trả lời 6