Giup minh với: cho x>0, y>0 và x+y=5. Tìm giá trị lớn nhất của A=X^2.y^3?

fgbgfbh
4 câu trả lời 4