Cây ăn quả lâu năm có hoa nào là hoa đơn tính?

3 câu trả lời 3