Giúp tôi giải bài toán này với?

G=10 +2căn 10/căn 5 +căn2 + 8/ 1- căn 5
3 câu trả lời 3