Cho mình hỏi đây là cá gì v ? Cảm ơn mng nhiều?

5 câu trả lời 5