Cho mình hỏi đây là cá gì v ? Cảm ơn mng nhiều?

3 câu trả lời 3