Ai tìm hộ lời bình về biểu tượng on thuyền trong ca dao với? Cảm ơn nhiều ạ?

4 câu trả lời 4