Tìm 5 từ mô phỏng âm thanh , 5 từ mô phỏng hình ảnh không phải từ láy .?

4 câu trả lời 4