đại châu,đại diện,đại lí,đại dương,đại biểu,đại chiến,đại ý,đại tài,cận đại,hiện đại,cổ đại,tứ đại đồng đường?

4 câu trả lời 4