20 câu ca giao tục ngữ có các từ tượng hình,tượng thanh?

5 câu trả lời 5