E định thi kiến trúc mà không biết học trường nào..ngoài dh Kiến trúc hcm ra thì văn lang , tôn đức thắng, bách khoa chọn cái nào??.?

4 câu trả lời 4