Trong các dấu hiệu về mặt khách quan và mặt chủ quan của vi phạm pháp luật có dấu hiệu nào quan trọng nhất không? Vì sao?

5 câu trả lời 5