Thế nào là nghĩa chính của mỗi từ?

4 câu trả lời 4