Thế nào là nghĩa chính của mỗi từ?

3 câu trả lời 3