Cho 1.08 gam Al tác dụng với H2SO4 nồng độ 10% . a) tính khối lượng dd H2SO4. b) tính nồng độ % của các chất sau phản ứng?

3 câu trả lời 3