Nếu bạn có thể thay đổi một việc trong đời, bạn sẽ thay đổi điều gì?

Kỉ niệm.
4 câu trả lời 4