Nếu bạn có thể thay đổi một việc trong đời, bạn sẽ thay đổi điều gì?

Kỉ niệm.
3 câu trả lời 3