Nhiệt độ trung bình của trái đất hiện nay đã tăng bao nhiêu độ C so với năm 1850?

A. 0,5°C B. 0,74°C C. 1,2°C D. 1,5°C
6 câu trả lời 6