Không gọi là đền thờ hay miếu, mà gọi là Dinh ? ( Dinh Cô, Dinh Cậu )?

4 câu trả lời 4