Không gọi là đền thờ hay miếu, mà gọi là Dinh ? ( Dinh Cô, Dinh Cậu )?

3 câu trả lời 3