Xác định kinh độ, vĩ độ của điểm A biết rằng A cách cực nam là 20 độ 15p về phía bắc và khi h ở điểm B (105 độ) là 4h30p thì h A là 5h?

3 câu trả lời 3