Hình ảnh người phụ nữ thời xưa qua các bà bánh trôi nước, tự tình II của hồ xuân hương và thương vợ của trần tế xương?

4 câu trả lời 4