Lập trình thế này sai ở đâu đc nhỉ?

program tinh_tong_hieu_tich_va_thuong_cua_a_b; var a,b,tong, hieu, tich, thuong: integer; begin Write( a: ); readln(a); Write( b: ); readln(b); tong:= a+b; hieu:= a-b; tich:= a*b; thuong:= a/b; writeln( tong = , tong); writeln( hieu = , hieu); writeln( tich = , tich); ... hiển thị thêm program tinh_tong_hieu_tich_va_thuong_cua_a_b;
var a,b,tong, hieu, tich, thuong: integer;
begin
Write( a: ); readln(a);
Write( b: ); readln(b);
tong:= a+b;
hieu:= a-b;
tich:= a*b;
thuong:= a/b;
writeln( tong = , tong);
writeln( hieu = , hieu);
writeln( tich = , tich);
writeln( thuong = , thuong);
readln;
end.
3 câu trả lời 3