Có bao giờ là đủ phải ko nào?. Hạng thứ cuối thôi :) tạm biệt.?

3 câu trả lời 3