1 người đi từ A-B trong 1/2 đoạn đầu đi vs v1 1/2 đoạn sau đi vs v2 người 2 đi từ B-A trong 1/2 tgian đầu đi vs v2 1/2 đoạn sau đi vs v1?

5 câu trả lời 5