Người iu e có người a ket nghĩa.. Cả 2 rất thân nhắn tin rất vui vẻ va tinh cam. Chuyen nay có ảnh hưởng tới tình yêu cua e k v mong mn giúp?

4 câu trả lời 4