Nêu mối quan hệ giữa các quá trình hấp thụ nước ởrễ -vận chuyển các chất trong cây - thoát hơi nước -trao đổi chất. ( help me)?

3 câu trả lời 3