Việt nam tham gia asem khi nào?

Việt nam tham gia asem khi nào?
4 câu trả lời 4