Xây dựng 1 ứng dụng web gồm có TouristAttractions.html.Tạo 1 class có tên heading gồm có các thuộc tính sau:?

Dòng đầu tiên “Europe Tourist Attractions” được áp dụng class heading.
a. Chữ sẽ được gạch chân.
b. Font của class là font arial
c. Cỡ chữ là x-large
d. Chữ được in đậm
e. Tất các các từ được viết hoa và chữ đầu tiên được thiết kế to hơn
Cập nhật: Viết 1 file css có định dạng như sau
3 câu trả lời 3